Tag: powershell

logo powershell
Tech

Scheduled tasks maken met Powershell

Het laten draaien van een script dat automatisch je exchange logging opschoont scheelt schuifruimte. Je wil dat zoiets dagelijks of wekelijks loopt. Ook andere standaard scripts die je op al je beheerde omgevingen zet wil je makkelijk kunnen schedulen. In het onderstaande voorbeeld maak ik een scheduled task aan. Hierbij zit 1 handmatige actie en […]

windows server
Tech

Recyclen van application pools

In een keer alle application pools van IIS herstarten? & $env:windir\system32\inetsrv\appcmd list apppools /state:Started /xml | & $env:windir\system32\inetsrv\appcmd recycle apppools /in

windows server
Tech

Windows update herstellen

Soms overkomt het je dat Windows 10 of Windows Server niets meer doet met uitgebrachte updates. . Dan is het tijd om de windows update “cache” te legen en de boel te resetten. Open een elevated command prompt en stop eerst enkele services: net stop wuauserv net stop CryptSvc net stop BITS Krijg je een […]

logo powershell
Tech

Overzicht Active Directory OU’s met Powershell

Get-ADOrganizationalUnit -Properties CanonicalName -Filter * -SearchBase “OU=SUSSE,DC=SUSSE,DC=LAN” | Sort-Object CanonicalName | ForEach-Object { [pscustomobject]@{ Name = Split-Path $_.CanonicalName -Leaf CanonicalName = $_.CanonicalName UserCount = @(Get-AdUser -Filter * -SearchBase $_.DistinguishedName -SearchScope OneLevel).Count ComputerCount = @(Get-AdComputer -Filter * -SearchBase $_.DistinguishedName -SearchScope OneLevel).Count } } Om een export te maken naar een txt file: $results | Out-File C:\export_OUs.txt […]

windows server
Tech

Wisselende standaard printer Server 2022 RDS

Op een Windows Server 2022 remote desktop session host server hadden enkele gebruikers last van een wisselende standaard printer. Na eerst gecontroleerd te hebben dat binnen de RDP verbinding de lokale printers niet werden meegenomen en tevens nagekeken was dat Windows niet automatisch de standaard printer beheerde, kwam ik tot deze register setting. Stel de […]

logo powershell
Tech

Homefolder, profielpad en logon script wijzigen via powershell

Bij server migraties is het handig om snel voor alle gebruikers de home folder te wijzigen wanneer je overgaat naar een nieuwe file server. Het onderstaande script doet dit. Geef enkel de OU op waarop je dit wil toepassen en natuurlijk het homedirectory pad. Bij het aanmaken destijds was het \\file12\usershares\%username% dat is ingevoerd in […]

logo exchange
Tech

Exchange Services disabled na update

Bij de vele updates die je op Microsoft Exchange Servers dient uit te voeren, gaat het soms ook wel eens mis. De update mag dan wel succesvol deployed zijn, maar na een herstart blijven alle services op “disabled”/ “uitgeschakeld” staan. Er waren enkele scripts te vinden op het internet, maar die bevatten niet alle services […]

logo powershell
Tech

Server inventarisatie met Powershell

Met dit powershell script maak je een simpel overzicht van alle servers binnen je active directory. Import-Module ActiveDirectory Get-ADComputer -Filter ‘operatingsystem -like “*server*” -and enabled -eq “true”‘ ` -Properties Name,Operatingsystem,OperatingSystemVersion,IPv4Address | Sort-Object -Property Operatingsystem | Select-Object -Property Name,Operatingsystem,OperatingSystemVersion,IPv4Address

logo powershell
Tech

Prullenbak legen via powershell

Powershell ten behoeve van het legen van alle recycle.bin mappen op alle aanwezige schijven. ForEach ($Drive in Get-PSDrive -PSProvider FileSystem) { $Path = $Drive.Name + ‘:\$RECYCLE.BIN’ “Testing {0}” -f $path $files = Get-ChildItem $Path -Force -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue foreach ($f in $files) { “{0} – {1}” -f $f.name, $f.lastwritetime if ( $f.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-7)) { […]

logo powershell
Tech

Firewall rules opschonen

Op enkele RDS omgevingen in mijn beheer werd het aanmelden slomer en slomer. Een collega had dit eveneens meegemaakt en had achterhaald dat er per user een veelvoud van firewall rules werd aangemaakt. Er staan duizenden firewall rules voor “your account”, “cortona” en “Account for work or school” Alle van de bovenstaande firewall rules zijn […]

logo powershell
Tech

Restart redenen achterhalen via powershell

Powershell biedt uitkomst wanneer je op zoek bent naar restart-events. Get-EventLog -LogName System |? {$_.EventID -in (6005,6006,6008,6009,1074,1076)} | ft TimeGenerated,EventId,Message -AutoSize -wrap the following reason: Operating System: Service pack (Planned) > Windows Update the following reason: No title for this reason could be found komt door de niet zo nette restart taak shutdown.exe /r /f […]