logo exchange

Verwijderen oude Exchange owa\prem folders

Per update worden er in de programma mappen van Exchange nieuwe OWA files neergezet:

%ExchangeInstallPath%ClientAccess\Owa\prem

Deze folder kan na verloop van tijd ontzettend veel ruimte in nemen.

Om te weten welke “build” mappen je mag verwijderen, controleer je met powershell de versie van je exchange installatie.

$ExchangeServers = Get-ExchangeServer | Sort-Object Name
ForEach ($Server in $ExchangeServers) {
Invoke-Command -ComputerName $Server.Name -ScriptBlock { Get-Command Exsetup.exe | ForEach-Object { $_.FileversionInfo } }
}

In dit geval laat je dus map 15.1.2308.14 staan, de rest kan in principe verwijderd worden.