Handige Exchange powershell opdrachten

Overzicht van mailbox groottes gesorteerd op grootte en voorzien van laatste login datum:

get-mailbox | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName, TotalItemSize, LastLogonTime | Sort -Property TotalItemsize -descending |Export-CSV e:\mailboxgroottes.csv

Overzicht van grootte map verwijderde items van alle mailboxen naar een tekst bestand:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxFolderStatistics -FolderScope DeletedItems | Sort-Object FolderSize -Descending | FT Identity,ItemsInFolder,FolderSize,FolderType -Wrap > e:\verwijderdeitems.txt

Om te controleren tot welke mailbox een gebruiker toegang heeft:

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails UserMailbox,SharedMailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxPermission -User gebruikersnaam

Voor het controleren van de versie Exchange server vraag je eerst het buildnumber op:

Get-Command Exsetup.exe | ForEach-Object {$_.FileVersionInfo}

Overzicht van alle mailboxen en de bijbehorende e-mailadressen:

Get-Recipient | Select Name, EmailAddresses

Overzicht van alle mailboxen waarop een gebruiker recht op heeft:

Get-Mailbox | Get-MailboxPermission | where {$_.user.tostring() -ne "NT AUTHORITY\SELF" -and $_.IsInherited -eq $false} | Select Identity,User,@{Name='Access Rights';Expression={[string]::join(', ', $_.AccessRights)}} | Export-Csv -NoTypeInformation mailboxpermissions.csv

Overzicht van mailboxen met een e-mail forwarding actie

Get-mailbox -ResultSize unlimited | select DisplayName,ForwardingAddress | where {$_.ForwardingAddress -ne $Null}

Op deze Microsoft pagina vind je een overzicht van de diverse corresponderende versies incl service pack met buildnumbers.