Microsoft SQL server logins migreren

Wanneer je SQL databases gaat migreren van server A naar server B wil je niet handmatig alle SQL logins opnieuw aanmaken. Hiervoor kun je de volgende stappen doorlopen.

Op server A, je huidige server open je de SQL manamgent studio en verbind je naar de aanwezige SQL instance. Voer daar de volgende query uit:

USE master
GO
IF OBJECT_ID ('sp_hexadecimal') IS NOT NULL
 DROP PROCEDURE sp_hexadecimal
GO
CREATE PROCEDURE sp_hexadecimal
  @binvalue varbinary(256),
  @hexvalue varchar (514) OUTPUT
AS
DECLARE @charvalue varchar (514)
DECLARE @i int
DECLARE @length int
DECLARE @hexstring char(16)
SELECT @charvalue = '0x'
SELECT @i = 1
SELECT @length = DATALENGTH (@binvalue)
SELECT @hexstring = '0123456789ABCDEF'
WHILE (@i <= @length)
BEGIN
 DECLARE @tempint int
 DECLARE @firstint int
 DECLARE @secondint int
 SELECT @tempint = CONVERT(int, SUBSTRING(@binvalue,@i,1))
 SELECT @firstint = FLOOR(@tempint/16)
 SELECT @secondint = @tempint - (@firstint*16)
 SELECT @charvalue = @charvalue +
  SUBSTRING(@hexstring, @firstint+1, 1) +
  SUBSTRING(@hexstring, @secondint+1, 1)
 SELECT @i = @i + 1
END

SELECT @hexvalue = @charvalue
GO
 
IF OBJECT_ID ('sp_help_revlogin') IS NOT NULL
 DROP PROCEDURE sp_help_revlogin
GO
CREATE PROCEDURE sp_help_revlogin @login_name sysname = NULL AS
DECLARE @name sysname
DECLARE @type varchar (1)
DECLARE @hasaccess int
DECLARE @denylogin int
DECLARE @is_disabled int
DECLARE @PWD_varbinary varbinary (256)
DECLARE @PWD_string varchar (514)
DECLARE @SID_varbinary varbinary (85)
DECLARE @SID_string varchar (514)
DECLARE @tmpstr varchar (1024)
DECLARE @is_policy_checked varchar (3)
DECLARE @is_expiration_checked varchar (3)

DECLARE @defaultdb sysname
 
IF (@login_name IS NULL)
 DECLARE login_curs CURSOR FOR

   SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM 
sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
   ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name <> 'sa'
ELSE
 DECLARE login_curs CURSOR FOR


   SELECT p.sid, p.name, p.type, p.is_disabled, p.default_database_name, l.hasaccess, l.denylogin FROM 
sys.server_principals p LEFT JOIN sys.syslogins l
   ON ( l.name = p.name ) WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' ) AND p.name = @login_name
OPEN login_curs

FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
IF (@@fetch_status = -1)
BEGIN
 PRINT 'No login(s) found.'
 CLOSE login_curs
 DEALLOCATE login_curs
 RETURN -1
END
SET @tmpstr = '/* sp_help_revlogin script '
PRINT @tmpstr
SET @tmpstr = '** Generated ' + CONVERT (varchar, GETDATE()) + ' on ' + @@SERVERNAME + ' */'
PRINT @tmpstr
PRINT ''
WHILE (@@fetch_status <> -1)
BEGIN
 IF (@@fetch_status <> -2)
 BEGIN
  PRINT ''
  SET @tmpstr = '-- Login: ' + @name
  PRINT @tmpstr
  IF (@type IN ( 'G', 'U'))
  BEGIN -- NT authenticated account/group

   SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'
  END
  ELSE BEGIN -- SQL Server authentication
    -- obtain password and sid
      SET @PWD_varbinary = CAST( LOGINPROPERTY( @name, 'PasswordHash' ) AS varbinary (256) )
    EXEC sp_hexadecimal @PWD_varbinary, @PWD_string OUT
    EXEC sp_hexadecimal @SID_varbinary,@SID_string OUT
 
    -- obtain password policy state
    SELECT @is_policy_checked = CASE is_policy_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name
    SELECT @is_expiration_checked = CASE is_expiration_checked WHEN 1 THEN 'ON' WHEN 0 THEN 'OFF' ELSE NULL END FROM sys.sql_logins WHERE name = @name
 
      SET @tmpstr = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' WITH PASSWORD = ' + @PWD_string + ' HASHED, SID = ' + @SID_string + ', DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']'

    IF ( @is_policy_checked IS NOT NULL )
    BEGIN
     SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_POLICY = ' + @is_policy_checked
    END
    IF ( @is_expiration_checked IS NOT NULL )
    BEGIN
     SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_EXPIRATION = ' + @is_expiration_checked
    END
  END
  IF (@denylogin = 1)
  BEGIN -- login is denied access
   SET @tmpstr = @tmpstr + '; DENY CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
  END
  ELSE IF (@hasaccess = 0)
  BEGIN -- login exists but does not have access
   SET @tmpstr = @tmpstr + '; REVOKE CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME( @name )
  END
  IF (@is_disabled = 1)
  BEGIN -- login is disabled
   SET @tmpstr = @tmpstr + '; ALTER LOGIN ' + QUOTENAME( @name ) + ' DISABLE'
  END
  PRINT @tmpstr
 END

 FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @type, @is_disabled, @defaultdb, @hasaccess, @denylogin
  END
CLOSE login_curs
DEALLOCATE login_curs
RETURN 0
GO

Hiermee heb je enkele stored procedures aangemaakt in de master database. Voor nu nog de volgende query uit om code te genereren om op server B de users weer aan te maken:

EXEC sp_help_revlogin

Dit geeft je een output met daarin de SQL logins inclusief gehashte wachtwoorden, mappings etc. Deze output voer je als query uit op de server B, je nieuwe SQL server. Je hebt nu succesvol de users aangemaakt op server B.